logo
Açıköğretim
İşletme İlkeleri Ara Sınav Denemesi
1.
Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını kâr sağlama amacıyla karşılamak için, düzenli olarak ürün ya da hizmetin üretim ve dağıtımını gerçekleştiren ekonomik etkinliğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İşletme
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin sadece üretim faaliyetlerini yerine getirmesi
Soru Açıklaması
3.
Bir toplumun üretim, değişim, tüketim ve bölüşüm gibi ekonomik sorunlarını bir düzen içerisinde çözmek için oluşturulan sosyal örgütlenme biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik sistemler
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Piyasada rekabet kurallarının geçerli olması
Soru Açıklaması
5.
Kendisinin ya da aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın almada bulunan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Son tüketici
Soru Açıklaması
6.
İşletmenin fonksiyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İşletmelerde tek finansman kaynağı öz kaynaklardır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevre unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İşletme sahipleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışan sadakatini etkilememesi
Soru Açıklaması
9.
İşletmelerin üretimde kullanacakları ham madde, yarı mamul madde, finans, enerji, insan kaynağı, danışmanlık, bilgi vb. ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
10.
İşletmeler açısından sayısal olarak gelişme ve üretim hacminin artışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Büyüme
Soru Açıklaması
.
logo
Açıköğretim
İşletme İlkeleri Ara Sınav Denemesi
11.
Aşağıdakilerden hangisi üretim süreçlerinde yoğun biçimde, gelişmiş üretim teknolojileri kullanan işletmelerdir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye yoğun işletmeler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir işletmenin çok uluslu işletme olarak kabul edilebilmesi için yabancı ülkelerdeki üretiminden kâr elde etmesinin gerekmemesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çalışanların uzmanlık alanına göre işletmeler
Soru Açıklaması
14.
Şirketin üçüncü kişilere olan borç ve yükümlülükleri karşısında sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı olan komandit şirket ortağına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Komanditer
Soru Açıklaması
15.
Üretim araçlarının mülkiyeti başka bir ülkenin gerçek veya tüzel kişisine/ kişilerine ait olan işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı sermayeli işletmeler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun sınırlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Amaç ve planlar
Soru Açıklaması
17.
Sonuçlar ve kararlardaki fikir birliği ile ekonomik çıkarlara karşı sosyal ve refah talepleri arasındaki denge için yapılan tercihlerle ilgili inanç ve ilkelerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İşletme etiği
Soru Açıklaması
18.
Sosyal sorumluklarla ilgili ilk adımları atan Henry FORD hangi uygulaması ile bilinir?
Doğru Cevap: "B" Çalışanların sağlık ihtiyaçlarına destek olma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk alanları ve bununla ilgili kurulması gereken programlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletme ortaklarına olan kârlılık sorumluluğu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel düzeydeki etik sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meslek kuruluşlarına üye olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.