logo
Açıköğretim
Maliye Politikası 1 Dönem Sonu Sınav Denemesi
1.
Maliye ve para politikalarının nispi etkinliği konusundaki tartışmaların temelinde monetaristlerin, para politikasının daha etkili olduğunu savunmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dışlama etkisi
Soru Açıklaması
2.
Fiyat düzeyinin düşmesiyle para ve diğer varlıkları elinde tutan bireylerin kendilerini daha zengin hissederek daha fazla harcama yapacaklarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Refah etkisi
Soru Açıklaması
3.
Büyük boyutlu durgunluk dönemlerinde veya yüksek enflasyon dönemlerinde etkili olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İradi maliye politikaları
Soru Açıklaması
4.
Talep fonksiyonunu geliştirmesi ile piyasa kavramı çerçevesinde mikroekonomi alanının temellerinin atılmasına ve ekonomi biliminin dönemsel aşamasının tamamlanmasına katkıda bulunan iktisatçı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Alfred Marshall
Soru Açıklaması
5.
Enflasyonist dönemlerde bozulan gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak için en uygun vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Artan oranlı gelir vergisi
Soru Açıklaması
6.
Kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, kamu borçlarının miktar ve bileşimlerinin değiştirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Borç yönetimi
Soru Açıklaması
7.
Tüm kamu borçlanma seçenekleri arasında en enflasyonist olan borçlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Merkez Bankası'ndan borçlanma
Soru Açıklaması
8.
Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman, sermaye ve ham madde kıtlıkları nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yapısal enflasyon
Soru Açıklaması
9.
Faiz oranından bağımsız olarak kamu kesimi içinde yapılan yatırım harcamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Otonom yatırım
Soru Açıklaması
10.
Tüm dünyaya, piyasa ekonomilerinde geçerli olduğu iddia edilen otomatik denge sağlayıcı piyasa güçlerinin gereği biçimde çalışmadığını ve piyasaya müdahale edilmediği durumlarda işsizlik ve fiyat dalgalanmalarının ortaya çıkabileceğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1929 Krizi
Soru Açıklaması
.
logo
Açıköğretim
Maliye Politikası 1 Dönem Sonu Sınav Denemesi
11.
Kamu harcamalarındaki bir birim artışın, veri çarpan katsayısı ve sabit faiz oranı altında gelir düzeyinde oluşturduğu artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tam çarpan etkisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi durgunluk halinde gözlemlenebilecek olaylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Enflasyon oranında artış meydana gelmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadele için önerilmiş yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Vergi temelli gelirler politikası
Soru Açıklaması
14.
Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkinin beklenen enflasyon oranı değişmediği zaman istikrarlı olacağını, beklenen enflasyon oranının değişmesi halinde ise Phillips eğrisinin yukarı doğru hareket ederek yeni bir denge noktası oluşturacağını ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Friedman ve Phelps
Soru Açıklaması
15.
Phillips eğrisi ile ifadesini bulan enflasyon-işsizlik ilişkisinin ortaya çıkmaması ve her iki sorunun da yüksek düzeylerde birlikte ortaya çıkmasıyla Keynesyen yaklaşıma olan güvenin sarsılmaya başlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1970’li yıllar
Soru Açıklaması
16.
Laffer eğrisi olarak bilinen yaklaşıma göre, vergi oranı yükseldikçe vergi hasılatı ne yönde bir değişim gösterir?
Doğru Cevap: "B" Önce artar, belli bir orandan sonra azalır.
Soru Açıklaması
17.
Bütçe açıklarının kapitalist sistemin işleyişinin içsel dinamikleri sonucunda organik olarak ortaya çıktığını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Radikal
Soru Açıklaması
18.
Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı bugünkü vergi yükünün gelecekteki aynı yükle ikamesi olduğundan yaşam boyu gelir hipotezi altında, tüketim üzerinde etkili olmayacağını ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ricardocu hipotez
Soru Açıklaması
19.
Verginin tarh ve tahakkuk dönemleri arasındaki farka bağlı olarak potansiyel gelirde hem enflasyonun neden olduğu değer erimesinin hem de faiz kaybının oluşturacağı etkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tanzi etkisi
Soru Açıklaması
20.
Kamu borçlarının Merkez Bankası para tabanının genişletilmesiyle itfa edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Borçların monetizasyonu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.