logo
Açıköğretim
Türk İdare Tarihi Dönem Sonu Sınav Denemesi
1.
Çağrı Bey’in oğlu Kavurd tarafından İran’ın güneyinde kurulan ve 1187 yılında Oğuzlar tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kirman Selçuklu Devletli
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nde yeniçerilere yay, kılıç, tüfek gibi savaş aletlerini tedarik eden görevlilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cebeci
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde defterdara bağlı kalemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil kalemi
Soru Açıklaması
4.
Türklerin kurduğu ilk siyasal örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hunlar
Soru Açıklaması
5.
Westminster modelinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetimin kral ve parlamentonun elinde toplandığı yönetim şeklidir.
Soru Açıklaması
6.
II.Abdülhamit Dönemi’nde, Osmanlı vatandaşları ile yabancı vatandaşlar arasındaki hukuki sorunları inceleyen birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Umur-ı hukuk-i muhtelite kalemi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nde, 1842 yılında yapılan taşra idare teşkilatı değişikleri sonrası oluşan yeni idari kademelendirme, aşağıdakilerden hangisinde büyükten küçüğe ve doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Eyalet-sancak-kaza
Soru Açıklaması
8.
II.Abdülhamit’in Berlin Antlaşması’ndan sonra ideolojik bir araç olarak kullandığı akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İslamcılık
Soru Açıklaması
9.
II.Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı'nın kurulmasıyla üst düzey bürokrasinin semti haline gelen ve bu nedenden dolayı "Paşakent" olarak adlandırılan semt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nişantaşı
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti’nde Vali Muavinliğinin ilk defa tesis edildiği nizâmnâme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1871 İdâre-i Umûmiye-i Vilâyet Nizâmnâmesi
Soru Açıklaması
.
logo
Açıköğretim
Türk İdare Tarihi Dönem Sonu Sınav Denemesi
11.
Osmanlı Devleti'nde Hariciye Nezareti, hangi makamda gerçekleştirilen reform üzerine kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Reisülküttab
Soru Açıklaması
12.
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye hangi padişah döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" II. Mahmut
Soru Açıklaması
13.
II. Meşrutiyet döneminde ilk ittihatçı hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahmut Şevket Paşa Hükümeti
Soru Açıklaması
14.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde imparatorluk üzerindeki hapishanelerin durumundan sorumlu nezaret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dahiliye Nezareti
Soru Açıklaması
15.
Devletin gelir ve giderlerini denetlerken kontrolör, usulsüzlüklerle karşılaştığında adeta bir sorgu hâkimi gibi çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sayıştay
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki vilayetlerden hangisi II.Meşrutiyet dönemi ordu merkezlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Erzurum
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de kabine sistemine aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle kesin olarak geçilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyetin ilanı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1902 Kongresi’ne kadar Jön Türklerin temel nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Rusya yanlısı dış politika izlemeleri
Soru Açıklaması
19.
Cumhuriyet Dönemi’nde müsteşar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Vekâletlerin en küçük idari amiridir.
Soru Açıklaması
20.
Merkezin ihtiyacı olduğu nitelikli devlet adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Tanzimat
Fermanı’nın okunmasından kısa bir süre
önce açılan ve öncelikle memur çocuklarının
eğitime alındığı kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mekteb-i Maarif-i Adliye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.