logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #1
1.
Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendi hesabına çalışan berber
Soru Açıklaması
2.
Aşağı durumlardan hangisi 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu'na göre iş kazası sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Sigortalının, özel arabası ile işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
Soru Açıklaması
3.
Birleşmiş milletlerin bir örgütü olarak 1948 yılında insanlığa daha iyi sağlık hizmeti verilmesi için kurulmuştur. Amacı ve çalışma alanları salgın hastalıklarla savaş, tıbbı araştırmalar, teknik destek, sağlıkçıların ve tıbbı teknikerlerin yetiştirilmesi, ana ve çocuk sağlığı programlarının iyileştirilmesi, aile planlaması, aşı programlarının düzenlenmesi, beslenme ile ilgili düzenlemelerin yapılması, temiz su kaynaklarının korunması, ve hijyeni sağlamak, uluslararası sağlık standardının korunması ve doğal felaketlerde zarar görmüş insanlara yardımdır. Yukarıda tanımı yapılan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" WHO
Soru Açıklaması
4.
Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki verilenlerden hangisi özel önlemlerin alınmasına yönelik diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması
Soru Açıklaması
5.
Ülkemizde sosyal güvenlik kurumunun 2011 yılı istatistiklerine göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu'nun 4-1/a Maddesi kapsamındaki aktif sigortalıların geçirdiği iş kazalarının kaza sebeplerine göre dağılımında aşağıdakilerden hangisi kaza sebepleri arasında en fazla orana sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması, kesmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yasama organı tarafından konulmuş olmak
Soru Açıklaması
7.
4857 sayılı iş kanununa göre dört yıllık kıdemi olan bir işçinin yıllık ücretli izin süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "A" 14
Soru Açıklaması
8.
4857 sayılı iş kanununa göre işçinin rızası olsa dahi üzerine çıkılamayan günlük çalışma süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 11
Soru Açıklaması
9.
4857 sayılı iş kanununa göre işyerinde 2 yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresi kaç haftadır?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
10.
4857 sayılı iş kanununa göre gece postasından gündüz postasına geçirilecek işçi en az kaç saat kesintisiz dinlendirilmeden  diğer postada çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "A" 11
Soru Açıklaması
.
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #1
11.
Aşağıdakilerden hangisi ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi üyesidir?
Doğru Cevap: "C" Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı
Soru Açıklaması
12.
I- 89/391/EEC, Avrupa birliğinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki temel çerçeve direktifidir.

 

II- İş sağlığı hizmetlerine ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 155'dir.

 

III- iş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamına ilişkin ILO sözleşmesinin numarası 161'dir.

 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yalnız I
Soru Açıklaması
13.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan " en az 40 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belge " ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Eğiticilerin eğitimi belgesi
Soru Açıklaması
14.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre onaylı defterin her sayfasının mühürlenerek onaylanması işlemi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Sosyal güvenlik kurumu il müdürlükleri
Soru Açıklaması
15.
Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde, İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekretaryası, aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi
Soru Açıklaması
16.
TS 18001 standardı, aşağıdaki metadojilerden hangisi üzerine kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" PUKÖ (Planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü)
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü içerisindeki planlama aşamasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
Soru Açıklaması
18.
Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Risk ve şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir.
Soru Açıklaması
19.
"İşyerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan  risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara" ne denir?
Doğru Cevap: "B" Risk değerlendirmesi
Soru Açıklaması
20.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Risk değerlendirme uzmanı
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #1
21.
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğinde yer alan "tehlikelerin tanımlanması aşamasına başlarken toplanan, çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin asgari bilgiler"den değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalite ve üretim performansı raporları
Soru Açıklaması
22.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi iş yerinde belirlenen riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmi makamlarca yapılan denetimler
Soru Açıklaması
23.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre, risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu  çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "A" Üretim kalitesinin azalması
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi torna tezgahında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ellerin kimyasal kullanımından dolayı tahriş olması
Soru Açıklaması
25.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir, bu amaç çerçevesinde "................................" iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını teşkil eder. Yukardaki boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Risk yönetim prosesi
Soru Açıklaması
26.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü vardır?
Doğru Cevap: "A" Tüm işyerlerinde
Soru Açıklaması
27.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğinde yer alan "iş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü" ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Önleme
Soru Açıklaması
28.
Hasta bina sendromu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Isı, rölatif nem, gürültü ve aydınlatma hasta semptomlarına katkıda bulunan fiziki faktörlerdir, sigara içimi, iç ortamlar için önemli bir kirlilik nedeni olarak kabul edilmektedir.
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi iş hijyeni çalışmalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Odyometrik inceleme yapmak
Soru Açıklaması
30.
I- Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması halinde yerin önemi yoktur.

 

II- Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.

 

III- Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.

 

IV- Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.

 

Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre yukarıdakilerden hangisi yanlıştır.
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #1
31.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Epoksi kullanımı
Soru Açıklaması
32.
Gürültü yönetmeliğine göre "Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında ......................... maruziyet değerleri yerine  ........................... maruziyet değerleri kullanılabilir."

 

Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "C" Günlük / Haftalık
Soru Açıklaması
33.
I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması

 

II- Tüm vücut titreşim sınır değeri 1,15 m/sn² olan ekipman, sınır değeri 0,1 m/sn² olan ekipman ile değiştirilmesi

 

III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi

 

IV- kişisel koruyucu donanım kullanılması

 

Yukarıda verilen titreşimden korunma yöntemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" II, III, I ve IV
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?
Doğru Cevap: "D" İyonize olmayan radyasyon
Soru Açıklaması
35.
Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Beta: bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğutulur
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonundan TWA değerinin üst sınırıdır?
Doğru Cevap: "B" 0,10 lif/cm³
Soru Açıklaması
37.
Kimyasal madde depoları için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
Doğru Cevap: "C" Depoların drenaj hattının, yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına bağlanması
Soru Açıklaması
38.
0 °C' den düşük parlama noktası ve 35 °C 'den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basınç altında hava ile temasında yanabilen gaz halindeki maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çok kolay alevlenir madde
Soru Açıklaması
39.
Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik  önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi asbest tanımında yer alan lifli silikat türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hematit
Soru Açıklaması
40.
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmelik gereği, biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalar için, sağlık gözetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmaya başladıktan sonra ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #1
41.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre; tehlikeler tanımlanırken  "toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ......................., ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır." cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Psikososyal
Soru Açıklaması
42.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.  Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.  Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

 

İş sağlığı ve güvenliği  risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Güven bey'in özellikle ergonomik tehlike kaynaklarını belirlerken göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" İşyerindeki araç ve gereçlerin çalışanların fiziksel özelliklerine uygun kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.
Soru Açıklaması
43.
 C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir.  Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır.  Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

 

Güven bey, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre işyerindeki ergonomik tehlikeleri tanımlarken aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç duymaz?
Doğru Cevap: "A" Malzeme güvenlik bilgi formları
Soru Açıklaması
44.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır. Güven bey, masaüstü bilgisayar kullanan bir çalışanı değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini doğru bir postür (duruş) olarak önerebilir?

Doğru Cevap: "B" S2, K1, F3
Soru Açıklaması
45.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

 

I- Masaüstü bilgisayar

 

II- Sürekli kullanılmayan taşınabilir bilgisayar

 

III- Hesap makinesi

 

Güven bey, ekranlı araçlarda çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri belirlerken, işyerindeki mevcut yukarıdaki büro elemanlarından hangisi veya hangilerini göz önünde bulundurmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
46.
 C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

 

Güven beyin, işyerinde su damacanasını kaldıran ve taşıyarak su sebiline yerleştiren çalışana sırt ve bel incinmesi riskini azaltması için elle taşıma işleri yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisini yapmasını tavsiye etmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "C" 10 litrelik suyun 20 litrelik damacana içeriisinde taşınması yerine 10 litrelik damacana içerisinde taşınmasının tercih edilmesi
Soru Açıklaması
47.
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Güven bey, sekiz çalışanının istihdam edildiği az tehlikeli sınıfta yer alan bir mali müşavirlik bürosu ile sözleşme yaparak göreve başlamıştır. İşveren, işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Güven beyi görevlendirmiştir. Güven bey, ekibin çalışmalarına da destek olmak için işyerinde bulunan ergonomik tehlike kaynaklarını belirlemek üzere bir araştırma yapmak istemektedir. Büroda çoğunlukla masaüstü gereken bazı durumlarda ise taşınabilir bilgisayarlar kullanılmakta ayrıca herkesin ortak yararlandığı bir faks ve fotokopi makinesi ile herkesin kendine ait bir hesap makinesi bulunmaktadır. Sadece arşiv ve mutfak kısımlarında kağıt, dosya, su, damacana vb. malzemeler elle taşınmaktadır.

 

Güven beyin çalıştığı işyerinde elle taşıma işleri yönetmeliğine göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekte yükümlü değildir?
Doğru Cevap: "A" Yükün ağırlığı
Soru Açıklaması
48.
İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde sonra planlanan kontrol tedbirlerinden tehlikenin kaynağında önlenmesine yönelik değildir?
Doğru Cevap: "B" Tehlike kaynağı hakkında çalışanların eğitilmesi
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum örneklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli kimyasalların etiketlerinin olmamasından dolayı yanlış kullanımı
Soru Açıklaması
50.
Kaynak atölyelerinde kaynak sonrası ortaya çıkan toz, duman, gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mutlaka hem genel hem lokal havalandırma olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.