logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #2
1.
Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Önce oksijen tüpü açılmalıdır.
Soru Açıklaması
2.
Elektrik akımı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
Doğru Cevap: "C" Ampermetre
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektrik direnci en büyüktür?
Doğru Cevap: "D" Kauçuk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devreler karşı korur?
Doğru Cevap: "A" Sigorta
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Taşınabilir ağır elektrikli aletler, çalışma sırasında, askılara bağlı olmalıdır.
Soru Açıklaması
6.
Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için,

 

I- İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olacak,

 

II- Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak,

 

III- Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır.

 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
7.
I- Mıknatısların vinç üzerinde asılı olarak yeterli yükseklikte tutulması

 

II- Mıknatısların doğrudan doğruya yere değdirilmesi

 

III- Mıknatısların bu iş için yapılmış bir platform üzerine indirilmesi

 

Elektrikli mıknatıslı vinç, dinlenme hâlinde iken, yukarıdakilerden hangisinin/hangilerinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
8.
I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.

 

II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.

 

III- Hiç bir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirtilen özellik ve nitelik değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalıştırma düğmeleri kırmızı, durdurma düğmeleri yeşil renkte olacaktır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapabilmeleri sağlanacaktır.
Soru Açıklaması
.
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #2
11.
I- Topraklama elemanı bulunan özel fiş veprizlerle yapılacaktır.

 

II- Yüksek amperajlı prizlere akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçirilecektir.

 

III- Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanacaktır.

 

Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanmasıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
12.
Korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve …………….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" 4 metre
Soru Açıklaması
13.
“Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.” Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Köpük
Soru Açıklaması
14.
Metan, hidrojen, asetilen, LPG, doğalgaz gibi gazların neden olduğu yangınları söndürmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Emülsiyon
Soru Açıklaması
15.
Taşınabilir yangın söndürme cihazları için aşağıdaki verilen hususlardan hangisi yanlıştır?  
Doğru Cevap: "D" Taşınabilir söndürme tüplerinin montajı, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası zeminden 50 cm’yi aşmayacak şekilde yapılır.
Soru Açıklaması
16.
LPG ve doğalgaz yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi etkilidir?
Doğru Cevap: "A" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
17.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre “Yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulur.” Aşağıdakilerden hangisinde acil durum ekiplerinin oluşumu doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Söndürme ekibi, Kurtarma ekibi, Koruma ekibi, İlk yardım ekibi
Soru Açıklaması
18.
Yangınla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Rüzgâr öne alınarak yangın söndürücü kullanılır.
Soru Açıklaması
19.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre “işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere …………….. acil durum planlarını hazırlar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar
Soru Açıklaması
20.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na  göre “işveren; özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, …………….. işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #2
21.
Temel niteliklerinde “daire şeklinde” ve “mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)” açıklamaları ile verilen güvenlik ve sağlık işareti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emredici işaretler
Soru Açıklaması
22.
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre “Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından …………….. veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" lokal veya genel havalandırma sistemi
Soru Açıklaması
23.
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin “Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler ……………..” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" derhal dışarı atılacaktır.
Soru Açıklaması
24.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre basınçlı kaplarla ilgili ilgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile buhar kazanlarının kontrol periyodu standartlarda süre belirtilmemişse  - azami süre - ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 1 yıl
Soru Açıklaması
25.
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durum değildir?
Doğru Cevap: "A" Ortam havasında azot bulunması
Soru Açıklaması
26.
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi monitörlerde aranacak asgari gereklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ekran, bir noktaya sabitlenecek ve kolaylıkla her yöne dönmesi engellenecektir.
Soru Açıklaması
27.
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nde yer alan işveren, “Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Ek-I’deki hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan ...................  için uygun yöntemler kullanılmasını sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaktır.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" riski azaltmak
Soru Açıklaması
28.
İskele dikmelerinin ahşap ya da beton plaka üzerine oturtulmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zayıf tabanda yükü yaymak için
Soru Açıklaması
29.
Aşağıda verilenlerden hangisi, iskele sökülmesinde yapılan bir yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İskele malzemelerini indirmek için çapraz elemanlar sökülür.
Soru Açıklaması
30.
Şantiyelerde düşme ihtimali olan iskele kenarları ve döşeme boşluklarında alınacak güvenlik tedbiri için aşağıdakilerden hangisi önceliklidir?
Doğru Cevap: "A" Korkuluk yapılması
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #2
31.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir?
Doğru Cevap: "D" Uygulama Koordinatörü
Soru Açıklaması
32.
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır.
Soru Açıklaması
33.
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri” ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Baraj
Soru Açıklaması
34.
I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda,

 

II- Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,

 

III- Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,

 

IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

 

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" II, III ve IV
Soru Açıklaması
35.
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında ………….. dan az oksijen, ………….. den çok metan, ………….. den çok …………..’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.” Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" % 19 / % 2 / % 0,5
Soru Açıklaması
36.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için “Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, ………….. , bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlar” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
Soru Açıklaması
37.
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’e göre kişisel koruyucu donanım tanımı için “Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan …………….. parçalar” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" değiştirilebilir
Soru Açıklaması
38.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından …………….. veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" yetkilendirilmiş servislerce
Soru Açıklaması
39.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer alan “işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat” ifadesi ile aşağıdakilerden hangi kavram tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İş ekipmanı
Soru Açıklaması
40.
1) Kalıtsal ve sosyal çevre

 

2) Kişinin hatası

 

3) Güvensiz hareket ve koşullar

 

4) Kaza

 

5) Yaralanma

 

Yukarıda sayılan faktörlerden hangileri Heinrich’e (Domino Teorisi) göre kazaya neden olan olayların dizisinde (kaza zincirinde) yer alır?
Doğru Cevap: "D" 1, 2, 3, 4 ve 5
Soru Açıklaması
logo
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Deneme Sınavı #2
41.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde inceleme yaparak rapor düzenlemekle yükümlü değildir?
Doğru Cevap: "C" Güvenli olmayan çalışma şekilleri
Soru Açıklaması
42.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ ) tarafından “Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar” olarak tanımlanan, hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşle İlgili Hastalıklar (work-related diseases)
Soru Açıklaması
43.
Makina Emniyeti Yönetmeliği esaslarına göre makinelerin imalat dosyası aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Doğru Cevap: "B" İmalatçı firma sahibinin adı ve adresi
Soru Açıklaması
44.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre, Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması hâlinde, aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" Denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar
Soru Açıklaması
45.
I- Belirli risklerden etkilenecek çalışanların işe geliş gidişleri

 

II- Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi

 

III- İşyerinin tertip ve düzeni

 

IV- Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilecek yukarıdaki hususlar arasında hangisi veya hangileri yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
46.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde ve haftada kaç saat olabilir?
Doğru Cevap: "A" 2 / 10
Soru Açıklaması
47.
“Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında ………….. saatten fazla çalıştırılamaz.” Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 7,5
Soru Açıklaması
48.
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te, iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer alan “İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelik’te belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin …………….. ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.” cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları
Soru Açıklaması
49.
I- İşveren

 

II- İşyerinde görevli işyeri hekimi

 

III- Danışmanlık firması

 

IV- Üniversiteler Çalışanların

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yukarıdakilerden hangileri çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini veremez?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
50.
I- Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri

 

II- Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi)

 

III- Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri

 

IV- Turistik tesislerde müşteri hizmetleri, servis, organizasyon ve tur düzenleme ve planlama işleri

 

Yukarıdakilerden hangileri Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’e göre mesleki eğitim alınacak işlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.